REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO twojdomiogrod.pl

Firma i Media Joanna Sawicka jest jedynym właścicielem strony internetowej www.twojdomiogrod.pl (zwaną dalej Strona), znajdującego się na niej sklepu internetowego (zwanego dalej Sklep) oraz wszelkich sprzedawanych produktów (zwanych dalej Produktami).

Firma i Media Joanna Sawicka jest zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Białymstoku pod numerem ewidencyjnym 43399. Siedziba firmy znajduje się w Białymstoku, zarejestrowana pod numerem NIP: 966-084-88-47 REGON: 050543799  (zwany dalej Sprzedającym). Sprzedający jest również właścicielem i administratorem Strony oraz Sklepu.


i Media Joanna Sawicka
ul. Produkcyjna 98A
15-680 Białystok
REGON: 050543799
NIP: 966-084-88-47
tel biuro: 531 888 545

 1. Postanowienia ogólne

  Wyjaśnienie zwrotów zawartych w Regulaminie:
  • Klient - jest to każda osoba, która rejestruje się na Stronie i składa Zamówienie,
  • Zamówienie - jest to zamówienie składane przez Klienta na Produkty oferowane na Stronie,
  • Umowa – wzajemne zobowiązanie Klienta i Sprzedającego przy składaniu Zamówienia przez Klienta do wywiązania się z warunków Zamówienia składanego na wybrany Produkt na Stronie,
  • Konto - zakłada je każdy Klient, który dokonuje rejestracji na Stronie,
  • Potwierdzenie- jest to potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia lub zatwierdzenie wpłynięcia pisemnego zawiadomienia o zmianach,
  • Dzień roboczy- jest to każdy dzień poza sobotą, niedzielą oraz dniami wolnymi od pracy.
  • Działania Siły Wyższej – są to warunki niezależne zarówno od Klienta jak
   i
   Sprzedającego, które mogą wpływać na opóźnienie lub brak możliwości dostarczenia Produktu do Klienta (np. awarie pojazdów kurierskich dostarczających Produkty) jak również wszelkie zjawiska losowe.

  Regulamin Sklepu Internetowego twojdomiogrod.pl (zwany dalej Regulaminem) reguluje wszelkie zasady związane z zamawianiem Produktów na Stronie. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości bez wyłączania jakichkolwiek jego zapisów.

 2. Rejestracja na Stronie

  1. Klient składający zamówienie oświadcza, że ma ukończone 18 lat.
  2. Aby móc złożyć pierwsze Zamówienie i dokonać zakupu, Klient musi zarejestrować się na Stronie i założyć tam swoje Konto, do którego będzie miał dostęp za pomocą loginu i hasła lub dokonać zakupu bez rejestracji podając wszystkie niezbędne do realizacji zakupu dane. Podczas rejestracji/zakupu Klient będzie musiał uzupełnić dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy oraz adres pocztowy do korespondencji. Podawane przez Klienta dane muszą być prawdziwe, ponieważ to
   na podstawie tych danych przyjmujemy płatności oraz realizujemy dostawy.
  3. Dostęp do Konta następuje za pomocą loginu oraz hasła, których nie należy udostępniać osobom trzecim. Jeśli zaistnieje możliwość, że login oraz/lub hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osób niepowołanych, prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym. Zgłoszenie powinno nastąpić drogą mailową na adres artehome3@artehome.pl
 3. Składanie zamówień i zakup przedmiotów

  1. Po założeniu Konta i zalogowaniu się w panelu logowania, Klient może dokonać wyboru, a następnie zakupu wskazanych Produktów.
  2. Składając Zamówienie na Stronie Klient przyjmuje i akceptuje warunki zakupu, dostawy i płatności zawarte w Regulaminie.
  3. Złożenie Zamówienia na Stronie jest wiążące dla oby stron, tj. Klienta zobowiązuje do zakupu, a Sprzedającego do sprzedaży oferowanych
   na stronie
   Produktów.
  4. Klient ma prawo odstąpić od złożonego Zamówienia lub je zmienić, ale jedynie na drodze pisemnej prośby skierowanej drogą mailową na adres Sprzedającego: artehome3@artehome.pl
  5. Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym braku dostępności towaru i jedynie na drodze pisemnej informacji skierowanej do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie przesłania do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia Zamówienia zawierającego: numer zamówienia, dane Klienta, adres do wysyłki, Produkt, ilość, kwota do zapłaty, forma dostawy. Natomiast realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania płatności od Klienta - nie dotyczy to w przypadku Zamówienia którego płatność realizowana jest za pobraniem w trakcie dostawy towaru.
  7. Klient po dokonaniu płatności ma prawo anulować Zamówienie. Wówczas Klient przesyła drogą elektroniczną prośbę o anulowanie Zamówienia.
   Po akceptacji przez
   Sprzedającego anulowania Zamówienia płatność na poczet Zamówienia zostanie zwrócona Klientowi.
 4. Dostawa zamówionych produktów

  1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi taki Produkt, jaki widnieje
   w formularzu
   Zamówienia, w tym zgodny z opisem na Stronie oraz wolny
   od wad.
  2. Sprzedający dostarcza Produkty na adres potwierdzony i przesłany przez Klienta w Potwierdzeniu.
  3. Sprzedający nie odpowiada za Produkty nie dostarczone do Klienta, jeśli niedostarczenie jest skutkiem błędnie podanego adresu dostawy przez Klienta.
  4. Jeśli Sprzedający będzie w posiadaniu informacji na temat jakichkolwiek opóźnień dostawy, wówczas zobowiązuje się powiadomić o tym Klienta.
  5. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu firmowym.
  6. Obowiązkiem Klienta jest szczegółowe zapoznanie się z oferowanymi Produktami przed ich zakupem oraz upewnienie się, że odpowiadają one wszelkim wymaganiom Klienta. Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że oferowane Produkty są standardowe i nie są w swojej formie i przeznaczeniu produktami wykonywanymi na indywidualne zamówienie Klienta.
 5. Wymiana i zwrot produktów

  1. Sprzedający ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Produktu, jednak po uprzednim pisemnym poinformowaniu Sprzedającego o chęci zwrotu.
  2. Sprzedający ustanawia prawo do wymiany Produktu w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Produktu, jednak po uprzednim pisemnym poinformowaniu Sprzedającego o chęci wymiany.
  3. Koszty transportu w przypadku zwrotów pokrywa Klient. W przypadku wymiany koszty transportu od Klienta do Sprzedającego pokrywa Klient, natomiast koszty transportu od Sprzedającego do Klienta pokrywa Sprzedający.
  4. Produkt, który będzie zwracany lub wymieniany, musi być w stanie niezmienionym, Produkt powinien być nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu oraz posiadający przyczepione wszystkie firmowe metki oraz zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
  5. Po otrzymaniu od Klienta zwróconego Produktu płatność wcześniej pobrana przez Sprzedającego zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi.
  6. Klient jest zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności kuriera. Jeśli Produkt znajdujący się w przesyłce uległ zniszczeniu w trakcie transportu, zostanie spisany protokół. Jeśli natomiast Produkt posiada wady nie będące rezultatem niewłaściwego transportu, wówczas prosimy o bezpośredni kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszej drogi postępowania.
  7. Produkt wadliwy może zostać zwrócony przez Klienta lub wymieniony na nowy: taki sam, inny o takiej samej wartości bądź inny o wartości większej lub mniejszej, co wiąże się również z późniejszym ponownym uregulowaniem płatności.
  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo, że jeśli po otrzymaniu od Klienta Produktów przeznaczonych do zwrotu, wymiany lub naprawy, okaże się, że Produkt był używany (a miał być zwrócony jako nowy) lub był nienależycie zapakowany i uległ zniszczeniu w trakcie transportu, to Sprzedający może według własnego uznania nie podejmować decyzji pozytywnej dla Klienta tj. zwrotu kosztów zakupu lub wymiany, ponieważ Klient nie dopełnił warunków Regulaminu odnośnie warunków zwrotu lub wymiany Produktów.
 6. Gwarancja i reklamacja

  1. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny
   ze
   Sprzedającym.
  2. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie, dlatego po zgłoszeniu problemu telefonicznie Klient uzyska wszelkie informacje, co do dalszych działań reklamacyjnych i/lub gwarancyjnych.
  3. Klient, aby zgłosić reklamację, zobowiązany jest do przedłożenia dowodu zakupu Produktu lub numeru Zamówienia, który został mu nadany po zakupie Produktu.
 7. Okoliczności nie podlegające kontroli Sprzedającego

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody i opóźnienia
   w realizacji
   Zamówienia wynikające z działań osób trzecich lub jakiejkolwiek siły wyższej bez względu na ewentualną możliwość przewidzenia takich działań.
  2. Zarówno Klient jak i Sprzedający mogą niezwłocznie rozwiązać Umowę poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, gdy Działania Siły Wyższej trwają przez okres siedmiu dni roboczych lub dłuższy. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi względem drugiej strony odpowiedzialności
   za powód takiego rozwiązania (z wyjątkiem zwrotu dokonanej płatności
   za niedostarczony
   Produkt).
  3. Jeśli Sprzedający zawarł Umowę na dostawę identycznych lub podobnych Produktów z więcej niż jednym klientem, a brak ze strony Sprzedającego możliwości pełnej realizacji jego zobowiązań wobec Klienta, z powodu Działania Siły Wyższej, Sprzedający może zdecydować według własnego uznania, które Zamówienie będzie przez niego realizowane i w jakim zakresie.
 8. Zawiadomienia dotyczące zamówienia

  1. Wszelkie zawiadomienia o zmianach w Zamówieniu wymagają formy pisemnej i powinny zostać dostarczone: osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną oraz wymagają potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia przez adresata.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie zamówienia od Klientów będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres pięciu lat od momentu przyjęcia Zamówienia.
  2. Przez Strony Regulaminu rozumie się Sprzedającego oraz Klienta, którego dane teleadresowe widnieją na formularzu Zamówienia. Osoby, które nie są Stronami Regulaminu, nie są uprawnione do korzystania z któregokolwiek
   z zapisów i/lub postanowień.
  3. Regulamin oraz Strony Regulaminu, których dotyczą transakcje kupna-sprzedaży, podlegają prawu polskiemu.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,
   o ile jest to konieczne i wynika ze zmian w prawie lub przyczyn technicznych. Zmiany będą nanoszone na bieżąco i w każdym momencie
   Klient może sprawdzić ich aktualny stan.
  5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Nie są i nie będą one udostępniane innym podmiotom. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu. Dane
   te
   Sprzedający gromadzi z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 10. Dokumenty do pobrania:

  • Formularz reklamacji towaru [PDF] [DOC]
  • Formularz reklamacji usług [PDF] [DOC]
  • Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży [PDF] [DOC]
  • Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi [PDF] [DOC]
  • Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi [PDF] [DOC]
  • Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży [PDF] [DOC]
  • Polityka Prywatności, Cookies [PDF] [DOC]